Vedtægter

Vedtægter Knudsker Idrætsforening vedtaget 20.02.2019

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Knudsker Idrætsforening.
Foreningen er hjemmehørende Aakirkebyvej 138, 3700 Rønne i Bornholms Regionskommune.
Foreningen er stiftet den 4. december 1963.

§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.

2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: LEDELSE.
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 næstformand og 1 økonomi- og administrationsformand. Disse 3 personer og formænd for aktivitetsudvalgene udgør ledelsen. Ledelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år, økonomi- og administrationsformand vælges i ulige år og næstformand vælges i ulige år.

Hvis der i løbet af året sker frafald, skal ledelsen selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer.

§ 7: AKTIVITETSUDVALG
Der skal oprettes aktivitetsudvalg til de forskellige idrætsgrene og andre udvalg. Ledelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene.
Udvalgene skal bestå af 3-5 personer.

Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledelsen i henhold til forretningsordenen.

Personer i  den daglige ledelse kan samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg.

§ 8: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af ledelsen, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og økonomiformanden.

§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved annoncering i dagspressen og på klubbens hjemmeside med angivelse med mindst 8 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

4. Valgbar til ledelsen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.

5. Ledelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelsen for det kommende år, samt forslag til revisorer. Valg af ledelse og revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det. Ledelsens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledelsens forslag jævnfør stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11: DAGSORDEN.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af forslag.
5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår 2/3 flertal skal der foretages skriftligt valg:
Valg af formand i lige år, økonomiformand i ulige år, valg af næstformand i ulige år.
6. Valg af revisorer for 1 år.
7. Eventuelt.

§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.

§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledelsen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomi- og Administrationsformanden er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Hvis foreningen opløses, skal eventuelle ikke brugte midler, som måtte stamme fra udlodning fra en spillehal, tilgå andre velgørende, almennyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver (spillehallen) og afgiftsbelægges.

Vedtaget den 20. februar 2019

Del: